Dofinansowanie na całoroczny dom drewniany

Drewno ma bardzo dobry współczynnik izolacji termicznej. Dzięki temu zimą w drewnianym domu jest ciepło, a latem chłodno. Komórki, z których zbudowane jest drewno, w stanie suchym wypełnione są powietrzem. A powietrze jest złym przewodnikiem ciepła, więc jest dobrym izolatorem. Ściany wykonane z litego drewna są ścianami o wysokim wskaźniku izolacyjności, ścianami ciepłymi i zdrowymi dla użytkowników. Co więcej przy osiągnięciu określonych parametrów termicznych można uzyskać nawet 50 000 zł dopłaty

Zainteresowanie projektem dopłat do budowy domów energooszczędnych 

Na chwilę obecną zainteresowanie projektem jest stosunkowo niewielkie. W latach 2014-2015 wykonano zaledwie 13,2% planu, czyli spożytkowano tylko 2,5 miliona złotych ze środków ku temu przeznaczonych. Plan zakładał 18,955 mln zł. Lata 2016-2018 przewidują wykorzystanie 281 milionów zł. Okazuje się, że są duże szanse pozyskania środków, jeśli tylko projekt spełni wszelkie wymagania, a właściciela nieruchomości nie odstraszą dość wymagające procedury.

Korzyści płynące z programu dofinansowania domów energooszczędnych 

Każdy budynek, który otrzymał jeden z certyfikatów NF40 lub NF15 znacznie zyskuje na wartości w perspektywie późniejszej odsprzedaży. Ponadto koszty eksploatacji takiego domu jednorodzinnego spadają i są niższe, aniżeli w przypadku domów pasywnych. Dopłata do kredytu staje się realnym elementem przedsięwzięcia i pokrywa dużą część kosztów inwestycyjnych.

Okazuje się, że dofinansowanie do domu energooszczędnego może być całkiem dobrym rozwiązaniem, wartym rozważenia podczas planowania inwestycji budowlanej dla potrzeb mieszkalnych. Uzyskany standard energetyczny na pewno podniesie wartość budynku, szczególnie w związku z perspektywą zmieniających się unijnych przepisów budowlanych i działań proekologicznych. Poza tym przyniesie to realny komfort użytkowania takiego domu jednorodzinnego wraz z niższymi rachunkami za ogrzewanie.

Formalności związane z dofinansowaniem do domu energooszczędnego

Aby ubiegać się o dotację należy złożyć we właściwym banku dwa dokumenty: wniosek o dotację (na specjalnie przygotowanym formularzu), a także wniosek o kredyt.

Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących bankach:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Deutsche Bank PBC S.A.
Getin Noble Bank S.A.
SGB-Bank S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy z bankiem. Upoważniony do tego celu weryfikator sprawdza budynek mieszkalny pod kątem koniecznych warunków. Na koniec spisuje protokół regulacji systemu wentylacyjnego, protokół regulacji systemu grzewczego, test szczelności, badania termowizyjne, sprawdza jakość robót budowlanych oraz procesu budowlanego, jak materiały i komponenty budowlane, dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania, a także wymagania jakościowe.

Bardzo ważna jest także poprawność oraz jakość robót wykonywanych przez ekipę budowlaną, dlatego na etapie tworzenia projektu warto pokusić się o sprawdzonych fachowców, którzy posiadają wymagane doświadczenie w tego typu zaawansowanych pracach. Brak profesjonalnej kadry technicznej może się przyczynić do negatywnej oceny weryfikacji.

Weryfikator skrzętnie rozpatruje wszystkie dokumenty ponownie obliczając wartość zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Może się zdarzyć, że budynek negatywnie przejdzie proces weryfikacji. Nie oznacza to jednak braku szans na ponowne ubieganie się o dotację. Istotne jest jednak w miarę szybkie usunięcie i naprawienie wykrytych błędów, wad i nieprawidłowości. Właściciel nieruchomości musi tego dokonać na własny koszt i po raz kolejny wystąpić z wnioskiem w celu przeprowadzenia powtórnej weryfikacji.

Ostatnim etapem ubiegania się o dotacje na domy energooszczędne jest złożenie protokołu z pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, odpisu z księgi wieczystej nieruchomości potwierdzającego własność beneficjenta, a także listy sporządzonej przez weryfikatora. Jeśli wszystkie te dokumenty są kompletne i zgodne z założeniami programu, wówczas dotacja przekazywana jest przez NFOŚiGW na rachunek bankowy beneficjenta w terminie 30 dniu. Dofinansowanie trafia następnie na rachunek kredytowy beneficjenta i traktowana jest jako poczet spłaty kapitału kredytu.

Warto także wspomnieć, że przez okres nie krótszy niż trzy lata beneficjent jest zobowiązany utrzymać efekt przedsięwzięcia, na które uzyskał dotację z NFOŚiGW. Weryfikator w każdej chwili może bowiem przeprowadzić wyrywkowe badania termowizyjne oceniając czy obecny stan inwestycji jest zgodny z założeniami projektu.

Interesujesz się tematem dofinansowania na Twój dom z bali - skontaktuj się z Nami 

biuro@domy-bartek.pl