Projekty UE

Tablica informacyjna
Fabryka Domów Drewnianych „BARTEK” Mirosław Bober, Ewa Niewęgłowska realizuje projekt:
  1. Tytuł: „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonego domu modułowego o poprawionych parametrach będących wynikiem własnych prac B+R”
  2. Cele projektu: Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonego domu modułowego  o poprawionych parametrach stropu drewnianego o podwyższonej wytrzymałości na zginanie oraz o polepszonych właściwościach przeciwogniowych i akustycznych.
  3. Planowane efekty: wprowadzenie nowych/udoskonalonych produktów, zwiększenie konkurencyjności, popytu, wejście na rynki zagraniczne, oszczędność w stosowaniu surowców, ograniczenie odpadowości w procesie produkcyjnym, pozytywny wpływ na środowisko naturalne
  4. Wartość projektu: 3 234 900,00 PLN
  5. Wydatki kwalifikowalne projektu: 2 630 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu: 70 % wartości tj. 1 841 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/3.7/2019 z dnia 06.02.2019
Fabryka Domów Drewnianych „Bartek” zaprasza do składania ofert w ramach projektu planowanego do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
DO POBRANIA:
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁACZNIK NR 1-formularz oferty   
ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenia oferenta

25.02.2019
Protokół postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertwego 1/3.7/2019 z dnia 06.02.2019

Protokół postępowania


 
Jak skorzystać z oferty?


Wybierz spośród propozycji jakie dla Ciebie przygotujemy

Spotkaj się z nami i zadaj wszystkie pytania bezpośrednio

Podpisujemy umowę i wspólnie pracujemy aby powstał Twój DOM
Zostaw swoje dane - skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin
LUB
 
x
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczy ofertę (plik otworzy się w tej samej karcie, proszę czekać na jego załadowanie)